Водечка Цел и Вредности

Како дел од Групацијата ТИТАН, Цементарница УСЈЕ АД целосно ја поддржува водечката цел и вредности на Групацијата:

Водечка Цел

„Тежнееме кон тоа да прераснеме во мултирегионален, вертикално интегриран производител на цемент, комбинирајќи го претприемничкиот дух и оперативната совршеност со почит кон луѓето, општеството и животната средина.“

Вредности

Нашите ТИТАН вредности се во суштината на тоа кои сме и нè водат низ сè што правиме. Длабоко врежани во нашата традиција, тие нè одржуваат повеќе од еден век, произлегувајќи директно од принципите, верувањата и визиите на нашите основачи во 1902 година. Можеби Компанијата порасна многу од тогаш, но сè уште ги задржува основните елементи на својата култура и семеен дух.

ИНТЕГРИТЕТ

ПРОФЕСИОНАЛНО ЗНАЕЊЕ И ВЕШТИНИ (KNOW-HOW)

ВРЕДНОСТ КОН КЛИЕНТИТЕ

Етички деловни практикиПодобрување на нашата база на знаење Предвидување на потребите на клиентите
ТранспарентностКомпетентност на секоја функција Иновативни решенија
Отворена комуникацијаУсовршеност во основните компетенции Висок квалитет на производите и услугите
   
 

ИСПОРАЧУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ

ПОСТОЈАНО ПОДОБРУВАЊЕ

КОРПОРАТИВНА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Вредност за акционеритеОрганизација која учи Безбедноста на прво место
Јасни целиПодготвеност за промени Одржлив развој
Високи стандардиПодготвеност за предизвици Интеракција со засегнатите страни
 
 
Глобални Локации на Титан Групација