Годишно Собрание на Акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје


Одборот на Директори на Цементарница Усје АД Скопје закажа Годишно Собрание на Акционери кое ќе се одржи на ден 06.06.2018 година (Среда) во 11,00 часот во просториите на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94, Скопје.

Повикот е објавен во весникот Вечер на ден 04.05.2018 година.
Повикот и сите документи кои се потребни за учество на годишното собрание се наоѓаат подолу на оваа интернет страница.

 

1. Одлука за свикување на годишно собрание на акционери

2. Јавен повик - Годишно собрание на акционери 2018

3. Број на обични акции со право на глас

4. Пријава за учество на собрание

5. Предлагање нови одлуки

6. Полномошно за гласање по сопствена определба

7. Полномошно за гласање со инструкции

8. Известување до Одбор за конфликт на интереси

9. Известување за дадено полномошно

10. Откажување на полномошно

11. Биографија - Miroslav Gligorijevic

12. Биографија - Tomas Glavas

13. Ревидирани консолидирани финансиски извештаи

14. Ревидирани поединечни законски финансиски извештаи

15. Извештај од годишната внатрешна ревизија за 2017

16. Предлог одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, финансиски извештаи и Извештај за работењето за 2016

17. Предлог Одлука за распределба на добивката

18. Предлог Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни

19. Предлог одлука за именување на ревизор за 2018

20. Предлог одлука за разгледување и одобрување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија

21. Предлог Одлука за избор на Томас Главас за Неизвршен член на ОД

22. Предлог Одлука за избор на Мирослав Глигориевиќ за Неизвршен член на ОД
Акционерите на Цементарница Усје АД Скопје на Годишното собрание одржано на ден 06.06.2018 година ги донесоа следните Одлуки:


1. Одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, финансиски извештаи и Извештај за работењето за 2017

2. Одлука за одобрување на работата на ОД

3. Одлука за распределба на добивката за 2017

4. Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни

5. Одлука за именување на ревизор за 2018

6. Одлука за разгледување и одобрување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија

7.1. Одлука за избор на наеизвршен член на ОД Томас Главаш

7.2. Одлука за Избор на неизвршен член на ОД Мирослав Глигориевиќ