Годишно Собрание на Акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје


Одборот на Директори на Цементарница Усје АД Скопје закажа Годишно Собрание на Акционери кое ќе се одржи на ден 29.06.2017 година (Четврток) во 11,00 часот во просториите на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94, Скопје.

Повикот е објавен во весникот Дневник на ден 26.05.2017 година.
Повикот и сите документи кои се потребни за учество на годишното собрание се наоѓаат подолу на оваа интернет страница.

 

1. Одлука за свикување на годишно собрание на акционери

2. Јавен повик - Годишно собрание на акционери 2017

3. Број на обични акции со право на глас

4. Пријава за учество на собрание

5. Предлагање нови одлуки

6. Полномошно за гласање по сопствена определба

7. Полномошно за гласање со инструкции

8. Известување до Одбор за конфликт на интереси

9. Известување за дадено полномошно

10. Откажување на полномошно

11. Предлог одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, финансиски извештаи и Извештај за работењето за 2016

12. Предлог одлука за распределба на добивката за 2016

13. Предлог одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни

14. Предлог одлука за именување на ревизор за 2017

15. Предлог одлука за разгледување и одобрување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија

16. Предлог Одлука за измена на Статутот

17. Законски Консолидирани Финансиски Извештаи 31.12.2016

18. Поединечни Законски Финансиски Извештаи 31.12.2016

19. Извештај од годишната ревизија за 2016 Усје ВР
Акционерите на Цементарница Усје АД Скопје на Годишното собрание одржано на ден 29.06.2017 година ги донесоа следните Одлуки:


1. Одлука за одобрување на работата на ОД

2. Одлука за одобрување на ревидираните Годишна сметка, финансиски извештаи и Извештај за работењето за 2016

3. Одлука за разгледување и одобрување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија

4. Одлука за распределба на добивката за 2016

5. Одлука за измена на Статутот

6. Одлука за именување на ревизор за 2017

7. Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни