СТУДЕНТИ ОД ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ВО ПОСЕТА НА ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ


Декември 2016

На почетокот на мецес декември две групи над 100 студенти на Технолошкиот факултет имаа можност да ја посетат нашата фабрика и подетално да се запознаат со нејзиниот производствен процес и начинот на функционирање.

Во текот на својата посета на студентите им беа презентирани најважните аспекти на полето на безбедноста и здравје при работа. Подоцна во текот на прошетката низ фабрката студентите имаа можност да продискутираат со наши вработени за прашања поврзани со начинот на производство, кои суровини ни се потребни и како со нивна обработка доаѓаме до финалниот производ и кои се аспектите од областа на животната средина на кои им се посветува посебно внимание.

Оваа посета на студентите е во склоп на нашата стратегија за развиени општествено одговорни практики и поддршка на заедницата, како и соработка со универзитетите.