Собрание на Акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје


Одборот на Директори на Цементарница Усје закажа Собрание на Акционери кое ќе се одржи на ден 27.12.2016 година (Вторник) во 11,00 часот во просториите на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94, Скопје.

Повикот е објавен во весникот Дневник на ден 26.11.2016 година.
Повикот и сите документи кои се потребни за учество на собранието се наоѓаат подолу на оваа интернет страница.

 

1. Повик за Собрание на акционери

2. Број на акции со право на глас

3. Пријава за учество на собрание

4. Предлагање нови одлуки

5. Полномошно за гласање по сопствена определба

6. Полномошно за гласање со инструкции

7. Известување до Одбор за конфликт на интереси

8. Известување за дадено полномошно

9. Откажување на полномошноБиографија на предложен член на Одбор на Директори:


Биографија Христос ПанагопулосЗа собранието на акционерите се предложени следните одлуки:


1. Одлука за свикување на собрание на акционери

2. Предлог Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна

3. Предлог Одлука за избор на член на ОДОдлуки донесени на Собранието:


1. Одлука за избор на член на ОД собрание 27.12.2016

2. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна 27.12.2016