Годишно Собрание на Акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје


Одборот на Директори на Цементарница Усје закажа Годишно Собрание на Акционери кое ќе се одржи на ден 16.05.2016 година (Понеделник) во 11,00 часот во просториите на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94, Скопје.

Повикот е објавен во весникот Дневник на ден 12.04.2016 година.
Повикот и сите документи кои се потребни за учество на годишното собрание се наоѓаат подолу на оваа интернет страница.

 

1.Повик за Собрание на акционери

2. Број на обични акции со право на глас

3. Пријава за учество на Собрание на акционери

4. Предлагање на нови одлуки

5. Полномошно за гласање по сопствена определба

6. Полномошно за гласање со инструкции

7. Известување до Одбор за конфликт на интереси

8. Известување за дадено полномошно

9. Откажување на полномошно

10. Финансиски извештаи 2015

11. Предлог одлука за идни зделки со заинтересирани страни

12. Предлог одлука за именување на ревизор

13. Предлог одлука за свикување на годишно Собрание на акционери

14. Предлог одлука за одобрување на финансиски извештаи

15. Предлог одлука за распределба на дивиденда

16. Предлог одлука за служба за внатрешна ревизија

17. Законски Консолидирани Финансиски Извештаи
На годишното собрание на акционерите се донесоа следните Одлуки:


1. Одлука за именување на ревизор за 2016

2. Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни

3. Одлука за одобрување на Извештајот од работењето на Служба за внатрешна ревизија за 2015

4. Одлука за одобрување на работата на Одборот

5. Одлука за одобрување на финансиски извештаи за 2015

6. Одлука за распределба на добивката за 2015