Годишно Собрание на Акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје


Одборот на Директори на Цементарница Усје закажа Годишно Собрание на Акционери кое ќе се одржи на ден 19.05.2015 година (Вторник) во 11,00 часот во просториите на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94, Скопје.

Повикот е објавен во весникот Дневник на ден 27.04.2015 година.
Повикот и сите документи кои се потребни за учество на годишното собрание се наоѓаат подолу на оваа интернет страница.

 

1.Повик за Собрание на акционери

2. Број на обични акции со право на глас

3. Пријава за учество на Собрание на акционери

4. Предлагање на нови одлуки

5. Полномошно за гласање по сопствена определба

6. Полномошно за гласање со инструкции

7. Известување до Одбор за конфликт на интереси

8. Известување за дадено полномошно

9. Откажување на полномошно

10. Финансиски извештаи 2014

11. Извештај од Службата за внатрешна ревизија 2014

12. Предлог одлука за идни зделки со заинтересирани страни

13. Предлог одлука за именување на ревизор

14. Предлог одлука за одобрување на работата на Одборот

15. Предлог одлука за одобрување на финансиски извештаи

16. Предлог одлука за распределба на дивиденда

17. Предлог одлука за избор на Член на Одбор на Директори

18. Предлог одлука за служба за внатрешна ревизијаБиографии на предложени членови на Одбор на Директори:


Биографија Љупчо Карапетков


Известувања:


Известување за постоење на конфликт на интереси


На годишното собрание на акционерите се донесоа следните Одлуки:


1. Одлука за избор на член на ОД

2. Одлука за одобрување на финансиски извештаи

3. Одлука за идни зделки со заинтересирани страни

4. Одлука за одобрување на работата на Одборот

5. Одлука за распределба на дивиденда

6. Одлука за именување на ревизор

7. Одлука за одобрување на Извештајот од работењето на Служба за внатрешна ревизија за 2014