Годишно Собрание на Акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје


Одборот на Директори на Цементарница Усје закажа Годишно Собрание на Акционери кое ќе се одржи на ден 29.05.2014 година (Четврток) во 11,00 часот во просториите на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94, Скопје.

Повикот е објавен во весникот Дневник на ден 07.05.2014 година.
Повикот и сите документи кои се потребни за учество на годишното собрание се наоѓаат подолу на оваа интернет страница.

 

1.Повик за Собрание на акционери

2. Број на обични акции со право на глас

3. Пријава за учество на Собрание на акционери

4. Предлагање на нови одлуки

5. Полномошно за гласање по сопствена определба

6. Полномошно за гласање со инструкции

7. Известување до Одбор за конфликт на интереси

8. Известување за дадено полномошно

9. Откажување на полномошно

10. Финансиски извештаи 2013

11. Извештај од Службата за внатрешна ревизија 2013

12. Предлог одлука за идни зделки со заинтересирани страни

13. Предлог одлука разрешување на членови на Одбор

14. Предлог одлука за именување на ревизор

15. Предлог одлука за одобрување на работата на Одборот

16. Предлог одлука за одобрување на финансиски извештаи

17. Предлог одлука за распределба на дивиденда

18. Предлог одлука за служба за внатрешна ревизија


Одлуки донесени на Годишно Собрание:


Одлуки донесени на Годишно Собрание


Биографии на предложени членови на Одбор на Директори:


Биографија Констанмтинос Дердемезис

Биографија Aleksandros Тсомплектзоглоу

Биографија Борис Хрисафов

Биографија Георгиос Георгас

Биографија Лоукас Петкидис

Биографија Мајкл Сигалас

Биографија Фокион Тасулас