ПРЕКИН НА СЕДНИЦАТА НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ ШТО ЗАПОЧНА СО РАБОТА И НЕЈЗИНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ

Акционерите на Цементарница Усје АД Скопје донесоа одлука прекинатата седница на Годишно Собрание на акционери да продолжи со работа на ден 28.05.2013 годинa.