Годишно Собрание на Акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје


Одборот на Директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје закажа Годишно Собрание на акционери кое ќе се одржи на ден 13.05.2013 година (Понеделник) во 11,00 часот во просториите на Друштвото на ул. Борис Трајковски бр. 94, Скопје.

Повикот е објавен во весникот Дневник на ден 19.04.2013 година.
Повикот и сите документи кои се потребни за учество на седницата се наоѓаат подолу на оваа интернет страница.

 

1.Повик за Собрание на акционери

2. Број на обични акции со право на глас

3. Пријава за учество на Собрание на акционери

4. Предлагање на нови одлуки

5. Полномошно за гласање по сопствена определба

6. Полномошно за гласање со инструкции

7. Известување до Одбор за конфликт на интереси

8. Известување за дадено полномошно

9. Откажување на полномошно

10. Финансиски извештаи 2012

11. Предлог одлука за идни зделки со заинтересирани страни

12. Предлог одлука за измена на Статут седиште

13. Предлог одлука за именување на ревизор

14. Предлог одлука за одобрување на работата на Одборот

15. Предлог одлука за одобрување на финансиски извештаи

16. Предлог одлука за распределба на дивиденда


На годишното собрание на акционерите се донесоа следните Одлуки:


1. Одлука за измена на Статут седиште

2. Одлука за одобрување на финансиски извештаи

3. Одлука за идни зделки со заинтересирани страни

4. Одлука за одобрување на работата на Одборот

5. Одлука за распределба на дивиденда

6. Одлука за именување на ревизор