Годишно Собрание на Акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје


Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје закажа Годишно Собрание на акционери кое ќе се одржи на ден 14.05.2012 година, со почеток во 10:00 часот во просториите на Друштвото на ул. Борис Трајковски 94, Скопје.

Ги повикуваме сите акционери да присуствуваат.
Повикот е објавен во весникот Дневник на 21.04.2012 година.
Повикот и сите документи кои се потребни за учество на седницата се наоѓаат подолу на оваа интернет страница.

 

1.Повик за Собрание на акционери

2. Пријава за учество на Собрание на акционери

3. Предлагање на нови одлуки

4. Број на обични акции со право на гласање

5. Законски ревидиран финансиски извештај

6. Полномошно за гласање по сопствена определба

7. Полномошно за гласање со инструкции

8. Известување за дадено полномошно

9. Откажување на полномошно

10. Известување до Одбор за конфликт на интереси

11. Одлука за одобрување на финансиски извештаи

12. Одлука за одобрување на работата на Одборот

13. Одлука за распоредување на добивката - акумулирана

14. Одлука за именување на ревизор

15. Одлука за измена на Статут седиште