Shëndeti dhe sigurimi

Përkujdesja për mirëqenien të të punësuarve tanë gjithmonë ka qenë prioritet kryesor i strategjisë së grupacionit TITAN dhe drejton politikën tonë sociale. Megjithatë, sot, përveç të punësuarve tanë, ka një numër të konsiderueshëm të të punësuarve indirekte që sigurojnë shërbimet për USJE në bazë të përhershme ose të përkohshme përmes kryerësve.
 
Çimentorja USJE SHA e di se Shëndeti dhe Sigurimi janë një pjesë integruese e kryerjes së saj afariste. Ne garantojmë implementimin e kërkesave ligjore dhe kemi një politikë korporatave të drejtuar drejt sigurimit të rrethinës pune të shëndoshë dhe të sigurt për të gjithë të punësuarit në fabrikën tonë.
Ne kuptojmë se menaxhimi i suksesshëm i Shëndetit dhe Sigurisë nënkupton integrimin e principeve të forta dhe praktikave në aranzhimet tona të çdoditshme të menaxhimit dhe se nivelet e mira të kryerjes arrihen përmes përpjekjeve të përbashkëta të të gjithë të punësuarve.
 
Qasja e USJE-së në zvogëlimin e fatkeqësive në vendin e punës është e përpjekja e vazhdueshme e përbashkët e menaxhmentit të tërësishëm dhe të të gjithë të punësuarve. Ne e pranojmë këtë qasje sistematike drejt Shëndetit dhe Sigurisë për të arritur përmirësimin e vazhdueshëm të kryerjes. 
 
Me vetë vendosjen e Shëndetit dhe Sigurisë si një prioritet kryesor për mirëqenien e të gjithë të punësuarve në kornizat e grupacionit TITAN, bëhet qartë se të gjitha përpjekjet e USJE-së si reaksion i vlerave tona dhe përkushtimit tonë janë me qëllim që të ruhet ambienti më i mirë i mundshëm për punë dhe për të punësuarit direktë dhe indirektë me qëllim që të arrihet një kryerje me “zero fatkeqësi” në punën tonë të tërësishme.  
Vizioni ynë është që të arrihet një ambient i shëndoshë pune, pa asnjë incident, lëndime ose fatkeqësi.

Këtu kyçni vizionin e grupacionit TITAN, i definuar para pak kohësh nga vetë grupacioni

Krahasojmë kryerjen e grupacionit tonë lidhur me shëndetit dhe Sigurinë me ata nga anëtarët e Iniciativës së Qëndrueshmërisë së Çimentos (CSI) dhe kemi për qëllim deri në vitin 2010 të jemi ndër katër më të mirët në këtë grup safety performance.

Year

LTI (Lost Time Injury)

LTIFR (LTI Frequency Ratio)

LTISR (LTI Severity Ratio)

Worked hours (excluding leave and sickness)

2005

11

10.6

192.3

1,029,436

2006

9

9

189.6

996,568

2007

8

8.9

176.8

932,726

2008

 9.8

372.5 

915.477 

20091 1.3 123.1730.939
201023.1 44.32631.760
 
OHSAS 18001 standardi (Seria e vlerësimit të Shëndetit dhe Sigurisë): ka qene i implementuar prej ne Prill te vitit 2010 dhe certifikati eshte marre ne Janar te vitit 2011.

 
Ligjërata për siguri

Që nga nëntori 2004, Reparti për Shëndet she Siguri organizon programin afatgjatë të stërvitjes profesionale e cila vizatohet nga ana e të gjithë të punësuarve në Usje. Në këtë prezantim të gjithë të punësuarit pozitivisht trimërohen që të kyçen në konsultimet dhe komunikimin lidhur me çështjet nga sfera e Shëndetit dhe Sigurisë që ndikojnë mbi punën e tyre.