Mjedis

Mjedisi jetësor nuk është diçka që mund t’ i bëjmë çfarë dëshirojmë, por duhet ta ruajmë për gjeneratat e ardhshme dhe obligimi ynë është  të mbetet e paprekur dhe e përshtatshme për jetën e njeriut.

Politikat e TITAN-it për mjedisin jetësor janë fokusuar në përmirësimin e vazhdueshme të menaxhimit me mjedësin jetësore, për ndikimin e aktiviteteve punuese mbi botën e  gjallë të sillet në minimum dhe për zhvillimin e iniciativave për të përmirësohet mjedisi jetësor dhe cilësia e jetës në fushat në të cilat gjenden kapacitetet tona.

Grupacioni TITAN e mbështet kauzën për zhvillim të qëndrueshëm nëpërmjet tri prioritete kyçe: përdorimin e teknologjive pa ndotje, restaurimin e rrethinave në të cilat janë zhvilluar aktivitetet tona dhe kultivimin e qëndrimeve dhe sjelljeve tona të përgjegjshme në mënyrë ekologjike.  Prioritetet ekologjike të Çimentores USJE SH.A. bazohen në prioritetet ekologjike të grupacionit TITAN, kompania jonë ame.

Në qërrshor të vitit 2007 kemi dorëzuar dokumentacionin e tërësishme, bashkëngjitur me Kërkesën për fitim të lejes për përshtatshmëri (Leje ekologjike e integruar), deri te Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikimin hapësinor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor.