Нашите Луѓе

Луѓето имаат централно место во сè што правиме. Токму поради нивните залагања и таленти, Цементарница УСЈЕ АД е успешна повеќе од 50 години.

Почитта кон правата на нашите работници и акцент на развојот на вработените се суштински елементи за да може Цементарница УСЈЕ АД да ги постигне своите цели.

Го поттикнуваме вработувањето од локалната заедница на сите нивоа и се концентрираме на привлекување, развивање и задржување на најдобрите луѓе кои би ги поддржале нашите деловни стратегии и за да обезбедиме постојан успех.

Нашата компанија нуди еднакви можности на сите луѓе без разлика на нивниот пол. За една компанија од тешката индустрија, УСЈЕ вработува многу жени (повеќе од 12%) и повеќе од 24% од менаџментот на Компанијата се состои од жени.

Цементарница УСЈЕ има усвоено Правилник за заштитено внатрешно пријавување.

За да можеме да ги процениме гледиштата на нашите луѓе во различни области, ние редовно спроведуваме истражувања меѓу нив и имаме „директни комуникациски линии“, особено за прашања како Здравје и Безбедност, Заштита на Животната Средина, мито и корупција, човечки права и еднакви можности. 

Заедничките цели во Компанијата опфаќаат развој на кариерата и планирање на наследување, развој на мултидисциплинарни вештини и компетенции на различни хиерархиски нивоа, оценка на изведбата и обука, како и пренесување на вештините и искуствата на персонал од страна на надредредените.  

Според националното законодавство, претставниците на вработените имаат право на состаноци со понискиот менаџмент во кое било време, каде што сите важни прашања, кога и да треба, се пренесуваат директно до Главниот Извршен Директор и понатаму до Одборот на Директори.


Ние ги сметаме нашите вработени како најважни амбасадори на нашите вредности, стремежи и принципи и очекуваме нашиот пристап да го зголеми учеството на вработените и да ги поддржи корпоративните вредности.