Për Grupacionin Titan

Grupacioni Titan si   prodhues i pavarur multi-rajonal i çimentos dhe materialeve të tjera të ngjashme ndërtimore është themeluar në vitin 1902 në Greqi, që prej atëherë shënon një rritje të vazhdueshme. Sot Titani  paraqet  biznes multinacional me një zgjerim te  prodhimtarisë dhe distribuimin e prodhimeve në 12 vende të botës, me mbi 6.300 të punësuar, me nje qarkullim vjetor prej 1,6  miliardë euro (2008).

Suksesi dhe respekti i  Grupacionit Titani  bazohet  në zotërimin e teknologjive më të mira të disponueshme (TMD) për procedurat e prodhimit dhe metodave të distribuimit, hulumtimit sistematik, në  mbindërtim e sistemit Know-how  dhe mbështetjen ne resurset e veta kualitaitve njerëzore.

Përkushtimit  ndaj PSK(Përkujdesjeve Sociale të  Korporatës) Grupacioni Titan demostron  përmes politikave dhe praktikave të e veta, si dhe nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në iniciativat ndërkombëtare.
Për më shumë informacione për Grupacionin Titan vizitoni www.titan-cement.com