Mjedis


Raporti Mujor

Të dhënat e përditshme të sistemit të monitorimit automatik dorëzohen rregullisht në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë. Raportet Mujore të rezultateve nga pajisjet që bëjnë matjen janë dhënë më poshtë:

Raport Mujor 2020
Raport Mujor 2019
Raport Mujor 2018
Raport Mujor 2017
Raport Mujor 2016
Raport Mujor 2015
Raport Mujor 2014
Raport Mujor 2013
Raport Mujor 2012
Raport Mujor 2011
Raport Mujor 2010
Raport Mujor 2009
Raport Mujor 2008