Програма за професионална ориентација на децата на вработените во УСЈЕ


Главната цел на оваа програма е да им се помогне на децата на нашите вработени да ја изберат нивната натамошна професионална определба.

Цементарница УСЈЕ АД сака да придонесе за да се зголеми свеста на децата во врска со нивниот талент и потенцијал за нивно конкретно професионално насочување.under construction