Заштита на Животна Средина


Месечни Извештаи

Дневните податоци од автоматскиот систем за следење редовно се доставуваат до  Министерството за Животна Средина и Просторно Планирање.
Месечните извештаи со резултатите од мерната опрема се дадени подолу.


Месечни извештаи 2011
Месечни извештаи 2010
Месечни извештаи 2009
Месечни извештаи 2008