Нашите Производи


CEM II/A-V 42,5 R

ПЦ 30п 45С, МКС; CEM II/A-V 42,5 R
*) 45S – цемент од А-класа со просечна, рана (на 3 дена) сила на компресија означена со C

Стандард: Вистинскиот и валиден стандард е МКС, според EN 197-1, цементот од овој тип и со сила од оваа класа одговара на CEM II/B-M 42.5N.

Состав: Портланд цемент со додаток на природна или вештачка позолана. Хидрауличен врзувачки материјал кој се добива од клинкер за цемент „портланд“, гипс и најмногу 30% на додатоци.

Природниот гипс се користи како регулатор на времето на стврднување. Природна и вештачка позолана кои се користат при производство на цемент се силициумови или силико-алуминиумски материјали кои кога ќе се дробат во присуство на вода реагираат со калциум хидроксидот од што се добиваат производи со хидраулични особини (МКС Б.Ц1.018). BR>

Употреба: Во согласност со Правилникот за технички мерки и барања за бетон и пренапрегнат бетон (БАБ `87).

Особини:

 
Хемиски барања

Барања по стандард

Постигнати вредности  2008 

Загуби од жарење (без влага на  105oC) max %

5

3-3.5

Нерастворлив остаток, max %

/

/

SO3 , %

3.5

2.5-3

Хлориди, max %

0.1

0.0066

Остаток на сито од 0.09mm, max

10

2.5-2.8

Специфична површина по Blaine cm2/g

2400

3900-4100

Запреминска маса без пори и шуплини, min g/cm2

3

 

Време на врзување
Почеток, не пред min
Крај, не повеќе h

60
10

155
2.5

Цврстина на виткање на 3 дена MPa

min 3

4.7

Цврстина на притисок на 3 дена MPa

min 14

26.3

Цврстина на виткање на 28 дена Mpa

min 5.5

8.1

Цврстина на притисок на 28 дена MPa

min 40

50.7

Постојаност на зафатнина mm

max 10

0.4-0.6

 Вода за стандардна конзистенција %

max 31

 30.8


Контакт
ул. Борис Трајковски, 94
1000, Скопје Р. Македонија

Тел: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

За детални контакт информации овде:

Сертификати