Заштита на Животна Средина


Влијанија врз Животната Средина
Намалувањето на влијанието врз Животната Средина е во фокусот на нашата Политика за Животна Средина.

Посветени сме на мерење на нашето влијание и целиме кон постојано подобрување и промовирање на најдобрите практики во нашата индустрија.

Во 2003 и 2005 година Цементарница УСЈЕ АД ги доби меѓународните сертификатите, за квалитетот на нејзините производствени процеси и нејзиното дејствување во Животната Средина, Систем за Квалитет ИСО 9001:2000 и Систем за управување со Животната Средина ИСО 14001:2004 .

Главни влијанија врз Животната Срединa

Рудници:

Производен погон:

Индиректни влијанија:

БучаваЕмисија на CO2Емисија на CO2
ВибрацииПотрошувачка на енергијаЕмисија на други гасови
ПрашинаДруги емисии (Прашина, NOx, SOx)Искористување на суровини
Видоизмени на областитеБучава
Можни ефекти врз биодиверзитетот
Потрошувачка на енергија