Водечка Цел и Вредности

Како дел од Групацијата ТИТАН, Цементарница УСЈЕ АД целосно ја поддржува водечката цел и вредности на Групацијата:

Водечка Цел

„Тежнееме кон тоа да прераснеме во мултирегионален, вертикално интегриран производител на цемент, комбинирајќи го претприемничкиот дух и оперативната совршеност со почит кон луѓето, општеството и животната средина.“

Вредности

Нашите ТИТАН вредности се во суштината на тоа кои сме и нè водат низ сè што правиме. Длабоко врежани во нашата традиција, тие нè одржуваат повеќе од еден век, произлегувајќи директно од принципите, верувањата и визиите на нашите основачи во 1902 година. Можеби Компанијата порасна многу од тогаш, но сè уште ги задржува основните елементи на својата култура и семеен дух.

Интегритет

Вредност за потрошувачот

Постојано подобрување

Директна и отворена комуникацијаПредвидување и задоволување на потребите на клиентитеУчење во организацијата
Транспарентност Обезбедување висококвалитетни производи и услугиИзбегнување самозадоволство
КредибилитетОбезбедување иновативни решенија заради создавање конкурентна предностБарање нови начини за работење
Развивање на подобра ситуација за образование на студентиПреземање пресметани ризици
Помош на студентите да научат како да ги извршуваат работите

Посветување и испорачување резултати

Корпоративна Општествена Одговорност

Вештини

Поставување јасни целиСтавање на безбедноста при работа на прво местоВложување во знаење
Поставување високи стандардиГрижа за нашите вработениЗголемување на нашата база на знаење
исполнување на обврските кон акционеритеПочитување и поддршка на локалните заеднициПреземање иницијативи за здобивање и споделување знаење
Да се биде активен член на општеството
Да се биде посветен на одржлив развој
Глобални Локации на Титан Групација