TITAN - News

Годишно Собрание на Акционери на Цементарница УСЈЕ АД Скопје


Одборот на директори на Цементарница УСЈЕ АД Скопје закажа Годишно Собрание на акционери кое ќе се одржи на ден 10.05.2011 година, со почеток во 13:00 часот во просториите на Друштвото на ул. Борис Трајковски 94, Скопје.

Ги повикуваме сите акционери да присуствуваат.
Повикот е објавен во весникот Дневник на 14.04.2011 година.
Повикот и сите документи кои се потребни за учество на седницата се наоѓаат подолу на оваа интернет страница.

 

1.Повик за Собрание на акционери

2. Пријава за учество на Собрание на акционери

3. Предлагање на нови одлуки

4. Акции со право на глас

5. Законски ревидиран финансиски извештај

6. Биографија на неизвршен член

7. Биографија на извршен член

8. Полномошно за гласање по сопствена определба

9. Полномошно за гласање со инструкции

10. Известување за дадено полномошно

11. Откажување на полномошно

12. Известување за конфликт на интереси