Detail information for contact

Për informata reth prodhimeve tona, telefononi në numrat e mëposhtme.

 
               Tregu i brendshëm: Tel.: 2 786 163, 2 786 164, 2 786 317;  Fax.:2 786 314
               Eksporti: Tel.: 2 786 161,  Fax.:2 786 314
               Betoni i Gatshëm: Tel.:2 786 140, 2 786 140; Fax.: 2 786 314 
               hitja Usjeporit: Tel.:2 786 164; Fax.: 2 786 314
               Depoja pranë fabrikës: Tel.:2 786 173; Fax.: 2 786 314

               e-mail:  sales@usje.com.mk

Kontakt
Rr. Boris Trajkovski 94
1000, Shkup IRJ Maqedoni

Tel: 00389 (2) 2782 500
Fax: 00389 (2) 2786 390

e-mail: contact@usje.com.mk
Grupacion Global TITAN Lokacione