Me një “klik” deri tek të dhënave të matjeve për mjedisin jetësor

Me një “klik” deri tek të dhënave të matjeve për mjedisin jetësor Nëpërmjet faqen e internetit të Çimentores Usje Titan

Të dhënat mujore e matjeve për ndikimin mbi mjedisin jetësor, të cilat deri tash janë dorëzuar në Ministrinë e mjedisit jetësor dhe planifikim hapësinor, tani do të jenë publikuar në veb- faqen e Çimentores Usje- Titan, me çka do të jenë të hapur edhe për opinionin.

Shkup, 16.09.2009- Çimentore Usje- Titan, fillon me publikimin e të dhënave prej matjeve të pavarura të parametrave cilat janë të rëndësishme për mjedisin jetësor, në faqen e internetit  www.usje.com.mk. Këto të dhënat do të publikojnë çdo muaj, në të njëjtën kohë kor do të jenë të dorëzuar në Ministrinë e mjedisit jetësor dhe planifikim hapësinor, ndërsa në to do të ketë revizion e të përqendrimeve ditore të mesme, krahasuar me vlerat të lejuara ligjore. Në këtë mënyrë të gjithë të dhënat e matjeve, të cilat kanë të bëjnë me mjedisin jetësor  do të jenë qasur edhe për opinionin dhe qytetarët.


“Transparenca dhe përgjegjësinë shoqëror janë një prej elementet më të rëndësishme në punën e Çimentores Usje- Titan. Në këtë kontekst, ne kemi vendosur ti publikojmë të dhënat e matjeve në veb faqen tonë, me çka ata janë qasur për opinionin, edhe pse nuk jemi të obliguar me ndonjë akt ligjor ose nënligjor. Vazhdojmë edhe më tutje ta thellojmë bashkëpunimin me bashkësisë lokale edhe me institucionet relevante në interes të qytetarëve. Në këtë moment duke janë zhvilluar përgatitjet e disa projekteve të nivelit lokal dhe qendror”, tha Antoni Nikolopulos, Drejtori ekzekutiv të Çimentores Usje.

Çimentore Usje- Titan për herë të parë në Maqedoni ka zbatuar monitorin pavarur për 24 orë në ditë, me të cilin maten dhe regjistrohen emisionet dhe ndikimin e tyre mbi mjedisin jetësor, ndërsa në fund të çdo muaj të dhënat dërgohen në Ministrinë e këtij resor. Njëkohësisht bëhen dhe matje plotësuese të të dhënave të mjedisit jetësor nga ana e laboratorët të pavarur eminent, si BDZ dhe ENCO. Krahas këta instrumente matëse, në rrethinë e fabrikës matje bën edhe Enti i qytetit për mbrojtje shëndetësor, me çka mundësohet krahasimi i të dhënave. 

Çimentore Usje- Titan është në fazën e fundit të implementimit e të gjithë kushte të nevojshme për marrjen e lejes “A” Integrues për mjedisin jetësor, me plan për harmonizim, cila është vërtetim më të lartë për respektimin e standardet ekologjike në pajtim me Direktivat e Unionit Evropian. Për këtë qëllim Çimentore Usje- Titan është në bashkëpunim të përhershme me Ministrinë e mjedisit jetësor dhe planifikim hapësinor.

“Një pjesë të madh të aktivitetet e Ministrisë së mjedisit jetësor dhe planifikim hapësinor janë drejtuar ndaj respektimi dhe implementimi të standardeve të larta e mjedisit jetësor në punën e përditshme të kompanive. Ne jemi në komunikim të përhershëm me të gjithë kompani dhe institucione dhe punojmë çdo ditë për përmirësimin e gjendjes në teren. Çimentore Usje është një nga kompanitë në Maqedoni e cila tenton në implementimin e plot të standardëve, të cilat vijojnë nga ligjet për mbrojtje e mjedisit jetësor. Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikim hapësinor edhe më tej vazhdon ti montojë proceset dhe të ndërtojë marrëdhëniet si partner me të gjithë ata që në mënyrë aktiv marrin pjesë në mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe më shumë se obligimet ligjore”, tha Nexhat Jakupi ministri i mjedisit jetësor dhe planifiko hapësinor.

Paralelisht Çimentore Usje- Titan e ka implementuar standardit ISO 14001 që nga viti 2006, i cili garanton mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe zhvillimin e qëndrueshëm në këtë drejtim. Nga viti 1999 deri tani, Çimentore Usje ka investuar mbi 54 milion euro në mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe modernizimin e proceseve prodhuese.

Ky sistem i ri të qasjes së gjerë të të dhënave të matjeve e emisioneve në mjedisin jetësor, Çimentore Usje e zbaton së pari për shkak se përforcimit të besimit me qytetaret të vet- banoret të komunës së Kisela Voda dhe më gjerë.

“Promovimi publik e të dhënave të matjeve për mjedisin jetësor është përfitim të madh për qytetarëve, që për komunën e Kisela Voda është një nga prioritetet më të mëdha. Ne jemi të kënaqur nga vendimi që Çimentore Usje Titan këto të dhëna ti publikoj me qëllim ata të jenë qasur për të gjithë dhe me qëllim qytetarët ta vërtetojnë faktin se puna e kompanisë zhvillohet sipas dispozitat ligjore” theksoi Marjan Gjorçev, kryetari i komunës së Kisela Voda.

Në suaza e bashkëpunimit midis komunën dhe Çimentore Usje, janë paraparë projekte për meremetim i Kanalit të Usjes në fshatin Usje, përmirësimi i oborreve shkollore, ndërtimi i sheshit të komunës dhe realizimi i programit të ri  për shëndet she sigurim në shkollat fillore në komunën e Kisela Voda.

Përveç të dhënat e të matjeve të parametrave të cilat janë të rëndësishme për cilësinë e mjedisit jetësor, në veb faqen e Çimentores Usje- Titan qytetaret do të mund të marrin edhe informacione për kompaninë, prodhimet, të punësuarit, si dhe për linqet e institucioneve të tjera, por edhe të nënshtrojnë pyetje të ndryshme, për të cilat do të marrin përgjigj prej personat relevante të kompanisë.