Нашите Производи


CEM II/B-M (V-L) 42,5 N

ПЦ 15п 45С, МКС; CEM II/A-V 42,5 R
*) 45S – цемент од А-класа со просечна, рана (на 3 дена) сила на компресија означена со C

Стандард: вистинскиот валиден стандард е МКС, според EN 197-1, цементот од овој тип и со сила од оваа класа одговара на CEM II/А-M 42.5N.

Состав: Портланд цемент со додаток на природна или вештачка позолана. Хидрауличен врзувачки материјал кој се добива од дробење на клинкер за портланд цемент, гипс и најмногу 15% на додатоци.

Природниот гипс се користи како регулатор на времето на стврднување. Природна и вештачка позолана што се користи при производство на цемент се силициумови или силико-алуминиумски материјали кои кога ќе се дробат во присуство на вода реагираат со калциум хидроксидот од што се добиваат производи со хидраулични особини (МКС Б.Ц1.018).

Употреба: Во согласност со Правилникот за технички мерки и барања за бетон и пренапрегнат бетон (БАБ `87).

Особини:

 
   
   
 

Хемиски Барања

Барања на стандардот

Постигнати вредности 2008

Загуби од жарење (без влага на  105oC) max %

5

2-2.5

Нерастворлив остаток, max %

/

/

SO3 , %

3.5

2.5-3

Хлориди, max %

0.1

0.0068

Остаток на сито од 0.09mm, max

5

2.6-2.8

Специфична површина по Blaine cm2 /g

2400

3500-3700

Запреминска маса без пори и шуплини, min g/cm2

3

 

Време на врзување
Почеток, не пред min
Крај, не повеќе h


60
10


150
2.6

Цврстина на виткање на 3 дена MPa

min 3

5

Цврстина на притисок на 3 дена MPa

min 14

29.4

Цврстина на виткање на 28 дена MPa

min 5.5

8.3

Цврстина на притисок на 28 дена MPa

min 40

52.7

Постојаност на зафатнина mm

max 10

0.8

 Вода за стандардна консистенција  %

 max 31

 28.9


Контакт
ул. Борис Трајковски, 94
1000, Скопје Р. Македонија

Тел: 00389 (2) 2782 500
Факс: 00389 (2) 2786 390

За детални контакт информации овде:

Сертификати