Mjedis


Emisionet në ajër

Jemi të kushtuar në matje, ndjekje dhe shqyrtim publik të emisioneve në atë mënyrë që të munden të tjerët ta vlerësojnë punën tonë.  Në kapacitetet tona instalojmë pajisje për ndjekje të vazhdueshme të pluhurit, NOx dhe  SO2 që emitohen.

Çimentorja USJE SH.A. e TITAN-it është kompania e vetme në vendin tonë e cila ka sistem për monitorim të vazhdueshëm automatik për 24 orë që bën matje dhe incizim emisionet në kohëra të caktuara. Të dhënat ditore të këtij sistemi automatik për monitorim dorëzohen rregullisht deri te Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikimin hapësinor.

Çimentorja USJE SH.A. është e para në Evropë Juglindore e cila do të instalojë filtra qeseje në të dy furra dhe i ka zëvendësuar filtrave të vjetërsuara elektrostatike. Si plotësim, dhjetra filtra qeseje të këtilla ekologjike përdoren edhe në vendet tjera në fabrikë.