Hidro mbjellje- praktikë e mirë e rikultivimit siperfaqësor të gërmuemit


Cementara USJE Sh.A ështe plotësisht e përqendruar në rruajtjen e qëndrimit dhe kujdesit për mjedisin jetësor nëpërmjet tri prioriteteve kyqe:shfrytëzimi i teknologjive ekologjike, rikultivimi i vendeve  në të cilat janë shfaqur  aktivitetet  dhe kultivimet  tona në qëndrime  dhe sjellje  pëgjegjese  ekologjike .

Duke ndjekur  përvojat  pozitive nga gërmimet e tjera për landën e parë të Grupacionit TITAN, Cementara USJE Shkup filloi me procedurën e hidro mbjelljes në minierën e  argjiles për cimento toke.Teknologjia dhe përgaditja e kësaj teknike specifike ishte e siguruar nga direkcioni TITAN, Greqi.  Hidro mbjellja është teknikë  relative e re, ku me ndihmën  e pompës speciale  dhe paisjeve  tjera mobile,  në sipërfaqen  për  rikultivim  stërpiken  përzierje e farave të barnave të ndryshme,geofiksator dhe ujë.

Kampanja e parë e hidro mbjelljes në minierën e argjiles për cimento toke në USJE  u realizua në vjeshtën e vitit 2009 dhe rezulatet e para janë te dukshme.Në vijim të kësaj kampanje te dytë me hidro mbjellje në prill te vitit 2010, të përfshira janë rreth 1h  nga etazhat jugore dhe perendimore të minierës.

Rezultatet e mira të mëprashme, të fituara me teknikën e hidro mbjelljes na inkurajojnë  të vazhdojmë me këtë praktikë për remedim dhe sezonët e ardhëshme.