Mjek për Zonjat

Sh.A Çimentorja Usje ofron trajtim dhe mundësi të barabarta për të gjithë të punësuarit, pa dallim të gjinisë së tyre. Ne sigurojmë mbajtje mësimi për masat e parandalimit dhe kontrolle mjekësore për të punësuarit tanë të gjinisë femërore.

Me këtë program të punësuarit e gjinisë femërore mund ta përmirësojnë gjendjen e tyre shëndetësore nëpërmjet masave parandaluese dhe t’i zvogëlojnë nevojat e tyre mjekësore. Partneri ynë për bashkëpunim në këtë program është klinika më e mirë gjinekologjike në Shkup.