Mjedis

Performanca e Mjedisit

Të prodhohet klinker, lënda e parë e çimentos kërkon përdorim intensiv të lëndës së parë natyrale dhe energjisë. Gjithashtu rezulton me emisione në atmosferë, nga më të dalluarat është dyoksidi i karbonit. Për këtë shkak eko – efiçenca është në qendër të biznesit tanë – prodhimi më i madh i çimentos duke përdorur më pak burime dhe prodhimi më i ulët i mbeturinave dhe ndotësve në një ton.

Obligimi ynë është që në kontinuitet të përmirësojmë performancën e mjedisit dhe të japim kontribut pozitiv biznesit tonë.

Ta përkrahim këtë obligim, na kemi zhvilluar dhe implementuar Politikën e Mjedisit të mbyllur në Sistemin për Menaxhim të Mjedisit ISO 14000:2004.

Çimentorja USJE SH.A. si makineri ekzistuese përgatiti Kërkesën për fitim të lejes për përshtatshmëri me planin operativ dhe në afat të caktuar ligjor Kërkesën ta dorëzojë deri te të gjitha institucionet kompetente për shqyrtim më çfarë e filloi procedurën për fitimin e Lejes për përshtatshmëri më planin operativ në pajtim me Ligjin e caktuar.

Çimentorja USJE SH.A. kujdeset për mjedisin jetësor dhe investon vazhdimisht në objekte dhe pajisje që do të mundësojnë mbrojtje të lartë të mjedisit jetësor. Integrimi në shoqëri dhe lidhjet e mira me fqinjët janë qëllimet kyçe strategjike të Çimentores USJE SH.A.. USJE kujdeset tradicionalisht për respektin dhe besimin e të punësuarve të saj, si edhe për mirëmbajtjen e lidhjeve të afatgjata dhe të forta të ndërtuara mbi respektin e ndërsjellë dhe partneritetin aktiv me shoqëri.

Duke nisur nga kjo pikëpamje, realizohet një nga investimet më të rëndësishme në material dhe resurse njerëzore. Përfitimet më të mëdha nga ky hap janë:  

  • Instalimi i filtrave të qeseve të çimentoreve 4,5 dhe 6 në vitin 1999.
  • Largimi i instilacioneve elektrostatike dhe instalimi i filtrave të qeseve në linjën 3 dhe riparimi i sistemit - klinker për ftohje të furrës nr. 3 në vitin 2000
  • Instalimi i përzierësit vertikal të benzinës për koks dhe riparimi i sistemit - klinker për ftohje të furrës nr. 4 në vitin 2001.
  • Largimi i filtrave elektrostatike dhe instalimi i filtrave të qeseve në linjën 4 në vitin 2002.