Mjedis


SO2

Prania e sulfateve në lëndat e para të cilat përdoren për prodhimin e çimentos është shkaku primarë për emisionet e SOx-it, të cilat lidhen me paraqitjen e shirave të tharta. Sulfatet që gjenden në derivate lidhen me klinkerin që fitohet gjatë procesit prodhues dhe nuk lëshohen në atmosferë. Për këtë shkak është shumë e rëndësishme që këto sasi të mbahen në nivelin sa më të ulët që është e mundur.

Performancat e Usje-s:

Vlera mesatare mujore të emisionit të SO2 për Vitin 2020

Vlera mesatare mujore të emisionit të SO2 për Vitin 2019Vlera mesatare mujore të emisionit të SO2 për Vitin 2018Vlera mesatare mujore të emisionit të SO2 për Vitin 2017Vlera mesatare mujore të emisionit të SO2 për Vitin 2016Vlera mesatare mujore të emisionit të SO2 për Vitin 2015Vlera mesatare mujore të emisionit të SO2 për Vitin 2014Vlera mesatare mujore të emisionit të SO2 për Vitin 2013
Vlera mesatare mujore të emisionit të SO2 për Vitin 2012
Vlera mesatare mujore të emisionit të SO2 për Vitin 2011

Vlera mesatare mujore të emisionit të SO2 për Vitin 2010Vlera mesatare e emisioneve të SO2, mesatare vjetoreLegjislacioni:Në pajtim me librin e NKIN Lejet , sasia të lejuara maksimale për emitimin e SO2 është 400 mg/Nm3 (Nm3 – T=237K, P=101,3kP, gaz i thatë).