Mjedis


Pikat Matëse dhe Pajisjet

Procesi i prodhimit të çimentos është ngushtë i lidhur me emisionet e pluhurit dhe gazrave gjatë procesit të djegies.

Emisionet e pluhurit dhe gazrave dalëse janë vazhdimisht të monitoruara dhe matura në pikat e treguara më poshtë:

 1. Linja prodhuese Pregaditja e lëndës së parë (brumit) – Furra rrotulluese 3: matje të vazhdueshme të emisionit të pluhurit, SO2, NOx, shpejtësia e gazit, O2, H2O, temperaturës, presionit
 2. Linja prodhuese pregaditja e lëndës së parë (brumit) – Furra rrotulluese 4: matje të vazhdueshme të emisioneve të pluhurit, SO2, NOx, shpejtësia e gazit, O2, H2O, temperaturës, presionit
 3. Ftohësi i klinkerit në Furrën 3: Pluhuri
 4. Ftohësi i klinkerit në Furrën 4: Pluhuri
 5. Mulliri i çimentos 3: Pluhuri
 6. Mulliri i çimentos 4: Pluhuri
 7. Mulliri i çimentos 5: Pluhuri
 8. Mulliri i çimentos 6: Pluhuri
 9.  Mulliri vertikal i karburantit të ngurtë: Pluhuri
10. Tharësi i karburantit të ngurtë: Pluhuri
11. Mulliri i karburantit të ngurtë: Pluhuri

Matja e emisioneve zhvillohet sipas instrumenteve të instaluara në çdo proces të përmendur më lartë. Kompania SICK nga Gjermania është prodhues i instrumenteve. Përshkrimi i llojeve të instrumenteve, pikat e instalimit dhe parametrat të cilat maten janë prezantuar në tabelë.

Mirëmbajtja dhe kontrolli i instrumenteve bëhet sipas instruksioneve të prodhuesit dhe kërkesat ligjore për instrumentet e këtilla.
Të dhënat që fitohen nga vlerat e matura janë të përpunuara me përdorimin e softuerit të licencuar MEAC 2000. Vlerat e proçesuara janë të prezantuara konform kërkesat ligjore.

     

Parametri

Pajisja

Principi i matjes

Përgatitja e karburantit të ngurtë

Tharrësi

Pluhur

RM 61

Optik

Mulliri

Pluhur

RM 61

Optik

Mulliri vertikal

Pluhur

FW 101

Optik

Cement mills

Mulliri i çimentos 3

Pluhur

RM 61

Optik

Mulliri i çimentos 4

Pluhur

FW 101

Optik

Mulliri i çimentos 5

Pluhur

FW 101

Optik

Mulliri i çimentos 6

Pluhur

FW 101

Optik

Pregaditja dhe djegia e lëndës së parë

Pregaditja e lëndës së parë(brumit) - furra rrotulluese 3

Pluhur

OMD 41

Optik

Pregaditja e lëndës së parë - furra rrotulluese 4

SO2 NOX temperaturë

Shpejtësi

H2O presion

O2

Pluhur

GM 31
Flow 106
GM 35
ZIRCOR302
OMD 41

 

Optik

ultrasonik

Optik

ZrO2

 

Ftohësit e klinkerit

SO2 NOX temperaturë

Shpejtësi

H2O presion

GM 31
Flow 106
GM 35

Optik

ultrasonik

Optik

Ftohësit e klinkerit 3

Pluhur

OMD 41

Optik

Ftohësit e klinkerit 4

Pluhur

OMD 41

Optik