Konkurs për trajnim profesional për teknik të maqinerisë

 

KONKURS PËR TRAJNIM PROFESIONAL

Për Teknik të Maqinerisë
                                                    

Sh.A Çimentorja Usje - Shkup, tradicionalisht i jepë rendësi formimit të besimit dhe kuptimit me bashkësinë lokale. Partneriteti lojal është një ndër objektivat kryesore strategjike të Çimentores Usje. Këta vlera gupacioni i kultivon dhe i përparon në të gjitha vendet dhe mjediset lokale ku funksionon nëpër botë.
Prej këtu, duke e marrë parasysh se papunësia është një nga problemet kritike të të rinjëve në bashkësinë lokale dhe më gjerë, Çimentorja Usje organizon PROGRAMIN PËR TRAJNIM PROFESIONAL të të rinjëve të papunësuar nga komuna e Kisella Voda-s dhe komunat fqinje. Trjanimet do tu ndihmojnë të rinjëve të marrin dituri të reja kualifikuese dhe të fitojnë perspektiva më të mira për punësimin e tyre të ardhshëm.

Çimentorja Usje i inkurajon të gjithë të rinjtë e papunësuar që i plotësojnë kushtet e mëposhtë të dorëzojnë aplikimet e tyre.

Kushtet:

• Diploma për arsimin e mesëm tekniko-maqinerik të kryer (PMA/shkalla e IV)
• Të pa punë
• Mosha deri 26 vjet
• Banorë të komunës Kisella Voda, Sopishte dhe Studeniçan

Nga kandidatët kërkohet t’i dorëzojnë këta dokumente:

• Letër përcjellëse
• Biografinë
• Vërtetim për arsimin e kryer
• Dëshmi se janë pa punë
• Fotokopie të letër njoftimit

Dokumentacionin e kompletuar duhet dorëzuar më vonë deri më 19 Mars të vitit 2010.
Në këtë adresë:

Cementarnica Usje AD Shkup,
Boris Trajkovski p.n., Shkup 1000
Sektori për resurse humane dhe punë kadrovike

Dorëzimet me dokumentacionin e pa kompletuar nuk do të shqyrtohen.