Bashkëpunim me asociacionin studentorë ESTIEM pjesë e politikës së USJE-s për mbështetjen e arsimimit

06 Maj 2010, Shkup

Që nga fillimi I egzistimit të saj, Sh.A Cementara USJE nga Shkupi punonë me respect ndaj njerëzve, shoqërisë dhe mjedisit jetësor, ndërsa si pjesë e Grupacionit TITAN, Usje përvetësoji qasje të re drejt politikave sociale që bazohet resurset dhe knoë-hoë e veta. Arsimimi është një nga sferat mbi të cilat janë të fokusuara përqëndrimi i jonë për kontributin ndaj bashkësis dhe shoqërisë si  tanësi.

Prej aty, burron dhe bashkëpunimi me Universitetet në vend, me studentës dhe asociacionet studentore.

SI rezultat I bashkëpunimit të tillë me Fakultetin e Makineris në Shkupë, Sh.A Cementara USJE në Shkup financiarisht mbështet serinë e aktiviteteve të ashtuquajtur Company Case Shoë ku disa kompani nga industria maqedonase kanë mundësin të marrin pjesë dhe të fitojnë ide për zgjedhjen e problemeve të definuara nga puna e tyre.

Në bashkëpunimin me asociacionin studentorë ESTIEM (European Students of Industrial Engineering & Management) Local Group Skopje ishin të formuara më shumë grupe pune për analizimin e problemeve, gjetja zgjedhjeve më optimale dhe përgaditja e prezentimit.


Që të gjitha katër grupet të cilat ishin të  kyçura në gjetjen e zgjidhjes së problemit në Usje në të vërtet treguan interesim të lart dhe zgjidhjet e tyre ishin innovative, mirëpo në të njejtën kohë edhe në nivel të lart profesional. Mjetet teorike sikur ABC metoda, KANBAN metoda dhe të ngjajshme ishin të integruara në zgjidhjet praktike. Studentët përgaditën presentimë të shkëlqyeshëm i cili ishte plotësisht në gjuhën angleze dhe që shfaqte përshtypje të kadrove të rinjë profesionalë të veçse të përgaditur. Zgjidhjet mund të fitojnë ardhëmirin e tyre nëpërmjet kombinimit dhe aplikimit praktik në Sh.A Cementara USJE Shkup.

Sh.A Cementara USJE Shkup, si pjesë të përgjegjësis shoqërore  të saj, do të vazhdojë bashkëpunimin me studentët dhe organizatat studentore nga vendi edhe në të ardhmen.