Mjedis


Zhurma

Zhurma është prodhim anësor i gjithë aktivitetit industrial. Çimentorja USJE SH.A. ndërmerr masa në fabrikat dhe minierat që ta minimizoj shqetësimin e popullatës që banon  në afërsi, dhe nëse nevojitet i ndryshon oraret e aktiviteteve.

Procedurat për zvogëlimin e zhurmës sigurojnë që zhurma të jetë nën maksimumin e niveleve të lejuara. Intensiteti i zhurmës matet në perimetrin e fabrikës. Nivelin e zhurmës në të gjitha lokacionet e fabrikës është në kufijtë e lejuar me ligj.

Pajisja ruhet në vende të mbyllura me çfarë zvogëlohet niveli i zhurmës. Për reduktim më të madh të zhurmës brenda kufijve të fabrikës është i paraparë projekti “Brezi i gelbër”.