Aktivitetet e USJE-s në shkollat fillore

Sh.A. Çimentorja USJE- Shkup, përveç  kontributit dhe donacioneve në shkollat fillore në komunën e Kisela Vodës në sferën e mjedisit jetësor, nga ky vitë filloji aktivitete të cilat kontribojnë në ngritjen e nivelit të shëndetit dhe sigurisë në shkolla dhe çerdhe. Këto aktivitete në oborret shkollore të shkollave të mesme paraqesin fazë iniciale nga projekti USJE ku si qëllim ka përmirësimin e kushteve të përgjithëshme në shkollat si pjesë e obligimit vullnetar për përkrahjen e arsimimit dhe procesit arsimor në vend.

SH.F.  Nevena Goergieva Dunja
Në datën 16.06.2010, një pjesë e të punësuarve në Sh.A . Çimentorja USJE- Shkup morrën pjesë në aktivitetet në shkollën fillore “Nevena Georgieva Dunja”  për rregullimin e oborrit shkollor (barit), asfaltimin e hapësirës mbrapa sallës së re sportive të shkollës, prerja e drunjëve të tharë dhe pastrimin e të  njejtëve. Së shpejti do të fillojnë dhe aktivitetete për sanimin e gardhit me perimetrin e oborrit shkollorë.

 

Cerdheja Veseli Cvetovi
Në datën 24.06.2010, një pjesë e të punësuarve në Sh.A. USJE të udhëhequr nga drejtori ekzekutiv, z.Antonios Nikolopoulos, realizuan ngjyrojsen e një pjese të gardhit të çerdhes Veseli Cvetovi e cila më parë ishte e ndruar nga ana e Cementarës USJE në largësi prej 85m. USJE I siguroi ngjyrat dhe materialin e duhur si dhe mjetet për ngjyrosjen e gardhit. Sigurisht, USJE dhe të punësuarit tanë nuk do e kishin arritur të njejtin rezultat pa përkrahjen dhe ndihmën e fëmijëve të kujdesur në çerdhe, prindërit dhe mësueset e tyre.