Program vjetor për Burse për MBA Studime 2010/2011

Grupimi TITAN më tepër se një shekull me sukses e vazhdon rritjen e vet, me respekt të posaçëm ndaj individit, shoqërisë dhe ambientit jetësor. Përgjegjësia shoqërore paraqet vlerë themelore dhe thelbi i filozofisë së Grupimi TITAN dhe e Çimentores USJE ShA Shkup. Investimi në arsimin, kontributi për ngritjen e suksesit akademik  dhe profesional paraqet një nga përpjekjeve tona prioritare. Në këtë kontekst, Çimentorja USJE e shpall të gjashtin me radhë program Vjetor për burse për vitin shkollor 2010/2011:

                                                                   Çimentorja USJE ShA Shkup
                                                         Program vjetor për Burse për MBA Studime

 

Çimentorja USJE AD Shkup shpall konkurs për ndarje të bursave për ndarje të bursave në Universitetin “Sh. Qirili dhe Metodi” – Shkup, në Fakultetin e ekonomisë, për vitin shkollor 2010/2011.

Kritere dhe dokumentacioni i nevojshëm:
1.  CV në gjuhë angleze
2.  Diplomë për fakultet të kryer,  shkalla e VII
 (Fakulteti i Ekonomisë, Elektroteknikës,Makinerisë,Teknologjisë)
3. Rezultate të shkëlqyera akademike (nota mesatare mbi 8.00)

 Kandidatët duhet ta dërgojnë dokumentacionin  e nevojshëm më vonë deri më 13.09.2010 në adresën:

Çimentorja  USJE AD Shkup
Shërbimi për resurse njerëzore dhe punë kadrovike, “Boris Trajkovski” pn, 1000 Shkup
e-mail: hr@usje.com.mk
                                                    Të gjitha aplikacionet konsiderohen si rreptësisht konfidenciale.