Mjedis


Raporti Mujor

Të dhënat e përditshme të sistemit të monitorimit automatik dorëzohen rregullisht në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë. Raportet Mujore të rezultateve nga pajisjet që bëjnë matjen janë dhënë më poshtë: